מתן שירותי הדפסה, מגנוט ודיוור ישיר

החברות הזוכות הן:
אורדע פרינט תעשיות בע"מ
אניה שפירא בע"מ
מספר מכרז: ת(2)2013
תאריך פרסום : 26/01/2014
תאריך הגשה : 12/03/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 10/02/2014
 

המועד האחרון להגשת

שאלות הבהרה למכרז

נדחה ליום ראשון 16.2.2014.

 

בשאר תנאי המכרז 

לא חל שינוי.


 

 

מכרז מס' ת (2) 2013

מתן שירותי הדפסה, מגנוט ודיוור ישיר

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי הדפסה ממוחשבת, מגנוט,  עיטוף ודיוור 

 

ישיר של פנקסי תשלומים, הודעות ומסמכים שונים ושירותים משלימים, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

משך תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים, עם אופציה למוסד להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של שנתיים כל אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

.     עיון במסמכי המכרז-ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

     להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) – לחץ כאן.

2.       הגשת הצעה למכרז- כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של 

      המוסד לביטוח לאומי בכתובת  www.btl.gov.il  בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש 

      לצרף את אישור על התשלום.

3.       רישום מוקדם למכרז - מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל אשת הקשר 

      למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

4.       שאלות הבהרה למכרז- יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: brachag@nioi.gov.il 

      עד ליום ראשון 9/2/2014.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.          

     שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, 

     בכתובת הנ"ל, ללא  פירוט שם הפונה, עד ליום רביעי   26/2/2014.

5.       מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור 

      ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, 

      שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם 

      המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  12.3.2014 בשעה 12:00.        
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.