אספקת נותני שירותים בתחום המחשוב - הרחבת מאגר קיים

מספר מכרז: ת(13)2013
תאריך פרסום : 10/09/2014
תאריך הגשה : 12/11/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

מכרז מס' ת(13)2013

אספקת נותני שירותים בתחום המחשוב- הרחבת מאגר קיים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת נותני שירותים בתחום המחשוב. המוסד 

מבקש להרחיב את מאגר הספקים הקיים (המחולק לפי התמחויות מקצועיות),  ולהתקשר עם ספקים 

שאינם רשומים בו בהסכמי מסגרת לאספקת נותני שירותים, כל ספק בתחום התמחויותיו המקצועיות.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת שירותי מחשוב, בהיקף כולל של לפחות 1 מיליון ₪ (הכנסות), במהלך כל אחת מהשנים 2011, 2012, 2013 (נספח 0.6.2.7).
  2. פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על

      תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן לעיין בחוברת המכרז ולהורידה ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת ההסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

 2.  הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד 

     לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il, בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש לצרף אישור 

     על התשלום.

 3. את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח 

    בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, 

    בקומה 2 בארכיב אצל יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת

     אישור מסירה.

  4. המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי, 12.11.2014 בשעה 12:00. 
      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

שאלות הבהרה למכרז:

1. יש לעיין בתשובות קודמות לשאלות ההבהרה שהוגשו בעת בניית המאגר הראשוני (ראה קישור 

    למסמך  בגוף המכרז בסעיף 0.3.4).

 2.  ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות (שאינן מופיעות במסמך שבסעיף 1 לעיל) עד לתאריך 30/9/2014.

 3. תשובות המוסד לשאלות הנוספות (כמפורט בסעיף 2 לעיל)יפורסמו באתר המוסד עד לתאריך

    29/10/2014 בשעה 18:00. להצעה המוגשת יש לצרף את כל מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה.

המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי.