שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים - מכרז חוזר

מליסרון בע"מ - מרכזי מסחר בע"מ
מספר מכרז: ב(1001)2016
תאריך פרסום : 31/08/2016
תאריך הגשה : 02/11/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

המוסד לביטוח לאומי

מכרז חוזר מס' ב' (1001)2016

                                          שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח במעלה אדומים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר מעלה אדומים לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

  1. השטח הנדרש הוא כ- 250  מ"ר ברוטו במפלס אחד רצוף.
  2. מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר מעלה אדומים למעט במישור אדומים.
  3. הנכס המוצע יהא בקומת קרקע (לא קומת מרתף) ויהיה נגיש ממפלס הרחוב ללא צורך במעלית או דרגנוע ובשיפוע שלא יעלה על התקנות לנגישות אנשים עם מוגבלויות למבני ציבור או בכל קומה אחרת (לא קומת מרתף) ובלבד שבנכס המוצע תהיה מעלית העומדת בכל התקנים לרבות תקני נגישות כמפורט בפרק 19 לנספח הטכני.
  4. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את ביצוע עבודות ההתאמה הפנימיות המפורטות בנספח 4 להסכם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים לא כולל מע"מ.  

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

    אופן הגשת ההצעות:
  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2.   את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בנספח ד' למכרז,  

      לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב 

       קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות

       באמצעות הדואר.

 3.   שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי 8.9.2016  לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל 

       .shellyy@nioi.gov.il

 4.  תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום חמישי  22.9.2016.

 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,   2.11.2016  בשעה 12:00.

 6 .המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה 

     מכל סיבה שהיא.