שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

מספר מכרז: ב(1001)2016
תאריך פרסום : 31/05/2016
תאריך הגשה : 29/06/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ב' (1001)2016

                                        שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי במעלה אדומים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר מעלה אדומים לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש הוא כ- 250  מ"ר ברוטו במפלס אחד רצוף.
 2. מיקום הנכס המוצע יהיה ברדיוס של כ-500 מטר מבית העיריה או כיכר יהלום.
 3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך תשעה  חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 4 להסכם השכירות.
 4. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את ביצוע עבודות ההתאמה הפנימיות המפורטות בנספח 4 להסכם השכירות ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים לא כולל מע"מ.

     

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:

 

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2.  את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בנספח ד' למכרז,  

      לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב 

       קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות 

       באמצעות הדואר.

3.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שלישי 14.6.2016  לגב' שלי יהודה בפקס'

     02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il

4.  תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום רביעי 22.6.2016..

5.  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,   29.6.2016  בשעה 12:00. 

 6.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל 

      מכרז זה מכל סיבה שהיא.