רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי באשקלון

לא נבחר זוכה.  המכרז בוטל.
מספר מכרז: ב(1003)2016
תאריך פרסום : 07/08/2016
תאריך הגשה : 05/10/2016 בשעה:12:00

                                                           מכרז מספר ב(1003)2016

רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר אשקלון

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת משרדים עבור סניף המוסד לביטוח  לאומי בעיר אשקלון. המשרדים יהיו בשטח כולל של כ- 3,000 מ"ר ברוטו, מתוכו שטח של 700 מ"ר ברוטו יוקצה עבור קבלת קהל בקומת קרקע. הנכס יכלול 70 מקומות חניה לפחות לרכב פרטי.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:                                                           

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית מקורית (ערבות הגשה), בסכום של  100,000 ₪ . הערבות תהיה  בתוקף עד ליום חמישי  29.12.2016, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על  תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלת מסמכי המכרז:

  1. קבלת המסמכים במשרד הראשי של המוסד בירושלים  ובסניף אשקלון- ללא תשלום- בימים א-ה, בין השעות 09.00 עד 15.00.           
  • את חוברת המכרז המלאה והמחייבת את המציעים,  ניתן לקבל, במשרדי המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים,  אצל הגב' סימה כהן,  חדר 516, בתיאום מראש בטלפון 02-6709824 או בנייד 050-6284111.
  • כמו כן ניתן לקבל את חוברת המכרז בסניף הביטוח הלאומי באשקלון, ברחוב הנשיא 101  בתיאום מראש עם מר מוטי כהן בטלפון 08-6741110 או בנייד 050-6285002.     

 

 2.  עיון בתקציר מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד  ניתן לעיין  בתקציר ההצעה ודרישות הסף  של 

     המכרז, בראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הפרסום באינטרנט מהווה תקציר בלבד, ואת המציעים מחייבת חוברת 

       המכרז המלאה בלבד.

 3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל A-4  ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים 

     של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,  ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. יש להפריד בין 

      הצעת המחיר לבין שאר מסמכי המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

  4. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  5.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 5.10.2016 בשעה 12:00.

  6. בשאלות הבהרה ניתן לפנות לגב' סימה כהן, באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום שלישי, 23.8.2016.

  7. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה, יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל דף הבית/מדור  

      מכרזים,  עד ליום חמישי 15.9.2016. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר המועד 

      האחרון להגשת שאלות.

  8.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על פי 

        שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.