שירות ואחזקה למערכות מיזוג אוויר בסניפי המוסד ברחבי הארץ

מנוליד- חירות מערכות בע"מ
מספר מכרז: ב(1005)2015
תאריך פרסום : 25/11/2015
תאריך הגשה : 06/01/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1005)2015

שירות ואחזקה למערכות מיזוג אוויר בסניפי המוסד ברחבי הארץ

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירות ואחזקה למערכות מיזוג  האוויר בסניפיו  שברחבי הארץ.   

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור על היותו קבלן רשום על-פי חוק רישום קבלנים בענף 170 בסיווג ב-1.
  2. למציע מחזור כספי שנתי (בשירות) בסך 2,000,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2013,2012, 2014 

      (יש לצרף אישור רו"ח).    

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

 אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת

       המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי   

       מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 3.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 6.1.2016 בשעה 12:00.

 4.   שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר שי אליהו באמצעות פקס' 02-6513827 עד ליום שני 7.12.2015. 

       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות המוסד, יועלו באתר 

       האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל,  עד ליום שני 21.12.2015.

5.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי, 

      על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.