שיפוץ ושדרוג מעליות במשרד הראשי בירושלים

שינדלר נחושתן מעליות בע"מ
מספר מכרז: ב(1005)2016
תאריך פרסום : 16/03/2016
תאריך הגשה : 25/05/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 17/04/2016

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

1. המועד האחרון להגשת הצעות  למכרז נדחה ליום רביעי 25.5.2016 שעה 12.00.

2. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 


 

מכרז מספר ב(1005)2016

שיפוץ ושדרוג מעליות במשרד הראשי בירושלים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לשיפוץ ושדרוג מעליות במשרד הראשי בירושלים.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעה רשימה של שלושה אתרים לפחות בהם ביצע עבודות דומות (כולל שמות המפקחים

       או בעלי האתרים), בהיקף של 375,000 ₪ לפחות בכל  אתר, בשנים 2013 -2015.

 2.   המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

  2.  כנס מציעים יתקיים ביום שלישי, 29.3.2016 בשעה 11.00 במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, ירושלים 

       (מאחורי בנייני האומה).

      ההשתתפות  בכנס הינה חובה.  מציע  שלא ישתתף בכנס, הצעתו לא תובא בחשבון.

  1. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6510941  עבור הגב' אלינור אסלן, עד ליום

      חמישי 31.3.2016.

      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

  1. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום רביעי 13.4.2016, באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, 

       באתר האינטרנט של המוסד בכתובת הנ"ל .

  5. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או באמצעות שליח, לתיבת 

      המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

      על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה. הגשת ההצעות תהיה על פי 

      סעיף י"ד למכתב הפנייה במסמכי המכרז.

  6.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 20.4.2016 בשעה 12:00.

  7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  אחרת, והוא  יהיה רשאי, 

       על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל  סיבה שהיא.