שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי באום אל פחם

המכרז בוטל.  לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: ב(2010)2016
תאריך פרסום : 03/08/2016
תאריך הגשה : 14/09/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ב' (1010)2016

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי באום אל פחם

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר אום אל פחם לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

  1. השטח הנדרש הוא כ- 300 מ"ר ברוטו, במפלס אחד ובקומת קרקע בלבד.
  2. מיקום הנכס המוצע יהיה בסמיכות לכביש 65 בתחומי העיר אום אל פחם.
  3. הנכס המוצע יהא בקרבת צירי תנועה מרכזיים, עם נגישות נוחה לכלי תחבורה והולכי רגל, ובמרחק שלא יעלה 

       על כ-250 מטר מתחנות אוטובוסים ציבוריים עירוניים והפועלים בתדירות סבירה.

  4.  המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, או במצב של שלד אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי 

       ניתן יהיה להתאימם תוך שישה חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 4 להסכם

       השכירות.

  5.  הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את ביצוע עבודות ההתאמה הפנימיות המפורטות בנספח 4 

      להסכם השכירות, ותוגש לפי מחיר למ"ר בשקלים חדשים לא כולל מע"מ.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2.  את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בנספח ד' למכתב 

      הפנייה,  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, 

      בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות 

      באמצעות הדואר.

  3.  שאלות ניתן להעביר לגב' שלי יהודה באמצעות פקס מס': 02-6513827 או לדואל: shellyy@nioi.gov.il   

       עד ליום שני 22.8.2016.

  4.  תשובות ינתנו באופן מרוכז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד שכתובתו: www.btl.gov.il  /דף הבית/ מדור 

       מכרזים, עד ליום רביעי 31.8.2016.

  5.   המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי, 14.9.2016  בשעה 12:00.

  6.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז

        זה מכל סיבה שהיא.