שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטירת הכרמל - מכרז חוזר

י.א. אלון בנייה בע"מ
מספר מכרז: ב(1012)2016
תאריך פרסום : 21/09/2016
תאריך הגשה : 09/11/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

המוסד לביטוח לאומי

מכרז חוזר מס' ב' (1012)2016

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בטירת הכרמל

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר טירת הכרמל, לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

  1. השטח הנדרש הוא כ- 250 מ"ר ברוטו, במפלס אחד רצוף, בקומת קרקע בלבד.
  2. מיקום הנכס המוצע יהיה בעיר טירת הכרמל.
  3. הנכס המוצע יהיה בקרבת צירי תנועה מרכזיים, עם נגישות נוחה לכלי תחבורה והולכי רגל, ובמרחק שלא יעלה על כ-250 מטר מתחנות אוטובוסים ציבוריים עירוניים והפועלים בתדירות סבירה.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

    אופן הגשת ההצעות:
  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קןבץ המכרז").

     להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בנספח ד' למכרז, 

     לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב 

      קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות 

      הדואר.

  3.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום רביעי 5.10.2016 לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל'

      shellyy@nioi.gov.il

  4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום שני 31.10.2016.

  5.  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי, 9.11.2016  בשעה 12:00.

  6.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז 

       זה מכל סיבה שהיא