שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ביבנה

מספר מכרז: ב(1013)2011
תאריך פרסום : 02/08/2012
תאריך הגשה : 17/10/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1013)2011

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ביבנה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר יבנה, 

לשימוש משרדי הביטוח הלאומי. ההצעות יכללו את פרופיל הנכס, שטחו, כמות 

חניות לשימוש המוסד, הצעת מחיר לדמי שכירות,    וכן דמי ניהול וחניות (אם קיימים).

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הינו כ-200 מ"ר ברוטו.

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה במרכז העיר יבנה, על ציר רחוב ז'בוטינסקי, בתחום הרחובות אלון מצפון, 

         קו רחוב שדרות דואני מדרום, שדרות ירושלים ממערב ורחוב האורן ממזרח.

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על-פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה 

         להתאימם תוך שישה חודשים לדרישותיו, כמפורט במפרט הטכני המצורף.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) לחץ כאן.

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים 

        של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 

        אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  17.10.2012 בשעה 12:00.

  1. בתאריכים 30.9.2012 עד 8.10.2012, חג סוכות, המשרד הראשי יהיה סגור לקהל.

5.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שלישי, 21.8.2012 בשעה 12:00, לגב' שלי יהודה 

        בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il

6.       תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום 

        שלישי 4.9.2012.

7.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי 

        לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.