תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בדימונה

המכרז בוטל. לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: ב(1014)2015
תאריך פרסום : 19/06/2016
תאריך הגשה : 02/11/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 28/08/2016

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ראשון 11.9.2016.
  2. המועד האחרון למענה על שאלות ההבהרה נדחה ליום חמישי 6.10.2016.
  3. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 2.11.2016 שעה 12.00.

        

בשאר תנאי המכרז אין שינוי

עדכון מיום 7.8.2016:

 

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 

  1. ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי החליטה כי הסיווג הקבלני הנדרש של הקבלנים מגישי ההצעות למכרז ישונה לענף קבלני 100 וסיווג כספי ג' 4.
  1. עקב שינוי הסיווג הכספי, יתקיים סיור קבלנים נוסף, בסניף המוסד לביטוח לאומי בדימונה, רחוב זבוטינסקי 1, ביום  שני 22.8.2016 בשעה 11.00. הסיור הינו חובה ומי שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה למכרז. מי שהשתתף בסיור קבלנים הראשון אינו חייב להשתתף בסיור הנוסף.
  1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 21.9.2016 שעה 12.00.

 

בשאר תנאי המכרז  אין שינוי.


המוסד לביטוח לאומי

מכרז מספר ב(1014)2015

תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בדימונה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לתכנון והקמה של מבנה המוסד לביטוח  לאומי בעיר דימונה, בשיטת "תכנון ביצוע".

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:                  

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  300,000 ₪ . הערבות תהיה  בתוקף עד ליום חמישי 29.12.2016, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על  תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

  1. רכישת וקבלת המסמכים במשרד הראשי של המוסד ובסניף באר שבע.      

       את מסמכי המכרז המלאים  ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,000 ₪ שישולם בהמחאה בלבד, במשרדי המוסד 

      לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00- 15:00, במזכירות תחום בינוי ונכסים 

      חדר 516, בתיאום מראש, בטלפון 02-6709406 או בנייד 050-6284455.

      כמו כן ניתן לרכוש את חוברת המכרז בסניף הביטוח הלאומי בבאר שבע, בתיאום מראש עם מר שמעון מונסונגו 

       בטלפון 08-6295447 או בנייד 050-6285040.

  1. עיון בתקציר מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד                               

       לעיון בתקציר ההצעה ודרישות הסף של המכרז - לחץ כאן.

       כמו-כן ניתן להוריד את תקציר ההצעה ודרישות הסף של המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

  3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל A-4  ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים

       של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,  ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. יש להפריד בין

       הצעת המחיר לבין שאר מסמכי המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

  4.   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  5.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 7.9.2016 בשעה 12:00.

  6. סיור קבלנים יתקיים בסניף המוסד לביטוח לאומי בדימונה, רחוב וולפסון 6, ביום שני 11.7.2016 בשעה 11:00.  

      הסיור הינו חובה ומציע שלא ישתתף בסיור – הצעתו תיפסל .

 7.  בשאלות הבהרה ניתן לפנות לסימן טוב שאזו, באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום שני 25.7.2016. תשובות 

     המוסד כולל פרוטוקול סיור קבלנים, יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל עד ליום שני 

    15.8.2016. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר המועד להגשת שאלות.

 8.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על פי 

      שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.