איטום גגות - סניף עפולה

נסיב חלבי בע"מ
מספר מכרז: ב(1018)2011
תאריך פרסום : 21/12/2011
תאריך הגשה : 25/01/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר ב(1018)2011

איטום גגות –סניף עפולה

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות איטום גגות, 

 בסניפו שברחוב מנחם 1 עפולה.   

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  5,000 ₪ , צמוד למדד

    המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 15.4.2012 ובנוסח המפורט במסמכי

    המכרז.  מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל - הצעתו תידחה על הסף.

2. על המציע לצרף אישור על כך שהוא רשום ברשם הקבלנים ענף 134 סיווג ב'.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

 ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז:

1.        את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת קובץ PDF – כתב כמויות (נספח ח' למכרז) – לחץ כאן.

2.       את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4  

       ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

      הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

       יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.       המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 25.1.2012 בשעה 12:00.

4.       סיור קבלנים ייערך בסניף המוסד לביטוח לאומי בעפולה רחוב מנחם 1, ביום 

      שלישי 3.1.2012 בשעה 11:00.  ההשתתפות בסיור חובה ומציע אשר לא 

      ישתתף- הצעתו תיפסל.

5.        שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827 או בדוא"ל 

      simantov@nioi.gov.il עד ליום ראשון 8.1.2012.  תשובות  המוסד יועלו באתר 

      האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני, 16.1.2012. אין המוסד 

      לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

      והוא יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.