שינוי מערך כניסה בסניף הביטוח הלאומי בפתח תקוה

גיא חנוני בנייה ופיתוח בע"מ
מספר מכרז: ב(1019)2015
תאריך פרסום : 07/02/2016
תאריך הגשה : 09/03/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 02/03/2016

פורסם פרוטוקול כנס קבלנים שהתקיים ביום  17.2.2016  וכן  תוכניות חשמל.

 להורדת  פרוטוקול כנס הקבלים - לחץ על הקישור: "שאלות ותשובות". 

להורדת תוכנית חשמל - לחץ כאן.

 


מכרז ספר ב(1019)2015

שינוי מערך כניסה בסניף הביטוח הלאומי בפתח תקוה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות בנייה בסניפו שברחוב 

רוטשילד 72 בפתח תקוה.  

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום ברשם הקבלנים, סיווג 100 במקצועות בנייה, 131 במקצוע שיפוצים, 

       והיקף כספי א' 1.

 2.   על המציע להשתתף בסיור קבלנים.

 3.  על המציע לצרף להצעתו אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי  חוק עסקאות

       גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז:

  1. ניתן לעיין  במסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

       

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

       להורדת כתב הכמויות - לחץ כאן.

 2.   סיור קבלנים יתקיים בסניף פתח תקוה שדרות רוטשילד 72,  ביום רביעי 17.2.2016 בשעה 11.00 

      במהלך הסיור יחולקו תכניות מפורטות של הפרויקט.

      ההשתתפות בסיור חובה. מציע שלא ישתתף בסיור-הצעתו תיפסל.

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה ביד או  באמצעות שליח,   לתיבת המכרזים

      של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי 

     המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.   נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 9.3.2016  בשעה 12:00.

 

 5.  שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר יורם עסיס, באמצעות פקס' 02-6513827 עד ליום רביעי 24.2.2016. 

     תשובות  המוסד, ללא פירוט שם הפונה, יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום  

     רביעי, 2.3.2016.

 6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי על- פי 

      שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.