שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בתל-שבע - מכרז חוזר

אעמאל בע"מ
מספר מכרז: ב(1020)2015
תאריך פרסום : 13/07/2016
תאריך הגשה : 03/08/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז חוזר

מכרז מס' ב' (1020)2015

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בתל שבע- מכרז חוזר

  המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים ביישוב תל שבע לשימוש משרדי 

  הביטוח  הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש הוא כ- 80  מ"ר ברוטו, במפלס אחד.
 2. מיקום הנכס המוצע יהיה במרכז היישוב תל שבע.
 3. הנכס המוצע יהיה בקרבת צירי תנועה מרכזיים, עם נגישות נוחה לכלי תחבורה והולכי רגל, ובמרחק שלא יעלה על כ-250 מטר מתחנות אוטובוסים ציבוריים עירוניים והפועלים בתדירות סבירה.
 4. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב של שלד, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך חודשיים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 4 להסכם השכירות.
 5. הצעת המחיר (נספח ד') לנכס המוצע תכלול בתוכה את ביצוע עבודות ההתאמה הפנימיות המפורטות בנספח 4 להסכם השכירות, ותוגש לפי מחיר למ"ר בש"ח לא כולל מע"מ.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בנספח ד' למכרז,  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 3. שאלות ניתן להעביר לגב' שלי יהודה באמצעות פקס מס': 02-6513827 או בדואל: shellyy@nioi.gov.il  עד ליום שלישי 19.7.2016.
 4. תשובות ינתנו באופן מרוכז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד שכתובתו:  www.btl.gov.il/ דף הבית / מדור מכרזים, עד ליום שלישי 26.7.2016.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי, 3.8.2016 בשעה 12:00.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.