שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ביבנה

המכרז הסתיים. לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: ב(1023)2016
תאריך פרסום : 26/10/2016
תאריך הגשה : 07/12/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ב' (1023)2016

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ביבנה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר יבנה לשימוש משרדי הביטוח הלאומי. ההצעות יכללו את פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת מחיר לדמי שכירות , וכן דמי ניהול וחניות (אם קיימים).

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש הינו כ-200 מ"ר ברוטו, במפלס אחד.
 2. מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר יבנה, בקרבת צירי תנועה מרכזיים, עם נגישות נוחה לכלי תחבורה והולכי רגל ובמרחק שלא יעלה על 250 מטר מתחנות אוטובוסים ציבוריים ועירוניים, הפועלים בתדירות סבירה.    
 3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך תשעה חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.
   
  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 3. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  7.12.2016 בשעה 12:00.
 4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני, 14.11.2016, לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il
 5. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני, 28.11.2016.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.