מתן שירותי העתקות אור צילומי תכניות ועבודות תויין

קבוצת העתקות בע"מ
מספר מכרז: ב(1028)2015
תאריך פרסום : 20/01/2016
תאריך הגשה : 09/03/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1028)2015

מתן שירותי העתקות אור צילומי תכניות ועבודות תויין

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות תווין (פלוטר), צילום תכניות, מסמכים

והעתקות אור לסניפיו ברחבי הארץ, על  פי פירוט האזורים המופיע במסמכי המכרז (ארבעה אזורים).

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. למציע מכון העתקות בכל אחד מהאזורים שאליו יגיש את הצעתו.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי    

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

   להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2. הפרדת הצעת מחיר: ההצעה תוגש במעטפה אחת בה יוכנסו שתי מעטפות. אחת תכלול את

    הצעת המחיר והיא תסומן "מחיר". מעטפה שנייה תכלול את יתר מסמכי המכרז ותסומן

    "הצעה".

3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או  באמצעות  שליח

    לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר 

     יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 9.3.2016 בשעה 12:00.

5. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827 עד ליום חמישי 11.2.2016.

   תשובות המוסד לשאלות ההבהרה, יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום

    חמישי 25.2.2016.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

   יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.