מכירת נכס בבעלות המוסד לביטוח לאומי בעכו - מכרז חוזר

המכרז בוטל.
מספר מכרז: ב(1030)2014
תאריך פרסום : 30/03/2016
תאריך הגשה : 01/06/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

    מכרז חוזר מס' ב' (1030)2014

מכירת נכס בבעלות המוסד לביטוח לאומי בעכו- מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למכירת זכות חכירה בלתי מהוונת ממינהל מקרקעי ישראל 

(שתוקפה עד ליום 31.3.2057), בנכס בשטח של כ-153 ברחוב גיבורי סיני 5 בעכו.

 א.   באחריות המציע לבדוק את הנכס, לרבות מצבו הפיזי, מצבו המשפטי והמצב התכנוני, וכן כל 

       התנאים החלים עליו.

 ב.  הצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית בסך 30,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 31.8.2016. הצעה שלא תצורף 

      אליה ערבות מקורית בנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז, תידחה על הסף.

 ג.   סיור בנכס יתקיים ביום רביעי, 13.4.2016 בשעה 11:00. נפגשים בנכס עצמו. ההשתתפות בסיור אינה חובה.

 ד.  שאלות הבהרה ניתן לשלוח לגב' סימה כהן באמצעות דוא"ל simaco@nioi.gov.il    או באמצעות פקס' 

      02-6513827, עד ליום שלישי 3.5.2016. תשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד, 

       ללא פירוט שם הפונה, עד ליום שלישי  17.5.2016.

 ה.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 ו.    את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי

       במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה). 

       על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.
      המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 1.6.2016 בשעה 12:00.

  ז.  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

  ח.  המוסד לביטוח לאומי לא משלם דמי תיווך.

  ט.  המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.