מכרז חוזר - שיפוץ ושדרוג מעליות במשרד הראשי בירושלים

לא נבחר זוכה. יפורסם מכרז נוסף.
מספר מכרז: ב(1035)2014
תאריך פרסום : 30/12/2015
תאריך הגשה : 03/02/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז חוזר מספר ב(1035)2014

שיפוץ ושדרוג מעליות במשרד הראשי בירושלים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לשיפוץ ושדרוג מעליות במשרד הראשי בירושלים.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעה רשימה של שלושה אתרים לפחות בהם ביצע עבודות דומות (כולל שמות המפקחים או

       בעלי האתרים), בהיקף של 375,000 ₪ לפחות בכל  אתר, בכל אחת מהשנים 2013,2012 ו-2014.

 2.  המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד לא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

  2.  כנס מציעים יתקיים ביום חמישי  14.1.2016 בשעה 10:00 במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים

        (מאחורי בנייני האומה). ההשתתפות  בכנס הינה חובה  ומציע  שלא ישתתף בכנס, הצעתו לא תובא בחשבון.

  1. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח  לגב' אלינור אסלן באמצעות פקס' 02-6510941 עד ליום שני 18.1.2016. 

      המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר  מועד זה.   

     תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום שלישי, 26.1.2016 באופן  מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, 

      באתר האינטרנט של המוסד בכתובת הנ"ל במדור מכרזים.

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת 

       המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי

      מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה. הגשת ההצעות

      תהיה על -פי סעיף י"ד למכתב הפנייה במסמכי המכרז.

 5.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 3.2.2016  בשעה 12:00.

 6.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי, 

        על- פי שיקול דעתו,  לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.