בקשה מס' ב(1035)2015 לקבלת מידע (R.F.Iׂ) - רכישת מבנה אשר ישמש את משרדי המוסד לביטוח לאומי בירושלים

תאריך פרסום : 20/01/2016
תאריך הגשה : 17/02/2016
סכום לתשלום: 0  ש"ח

בקשה לקבלת מידע (R.F.I) ב(1035)2015

רכישת מבנה אשר ישמש את משרדי המוסד לביטוח לאומי בירושלים

1.       המוסד לביטוח לאומי בוחן אפשרות להעתיק את משרדי סניף ירושלים למבנה אשר יהלום את צרכי התושבים.

2.       הביטוח הלאומי מעוניין לקבל מידע על גורמים המסוגלים ומעוניינים למכור לו מבנה ו/או מגרש אשר ישמש 

          את משרדי הביטוח הלאומי בירושלים.

3.       על הנכס לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

          א.       נכס אשר זכויות הבעלות ו/או החכירה לדורות עליו נתונות לפונה במלואן.

          ב.       הנכס הינו מבנה ו/או בניין משרדים עצמאי, ו/או מגרש עם תב"ע מתאים למשרדים.

          ג.        ייעודו התכנוני הקיים של הנכס הינו למשרדים, ואין ביחס לנכס כל תכנית הבאה לשנות מייעודו זה.

          ד.       על הנכס לכלול שטח משרדים כמפורט להלן:

                    מבנה בשטח של כ-8,000 עד 10,000 מ"ר, עם 195 מקומות חנייה, אשר יכלול משרדים

                   בקומת קרקע לקבלת קהל בגודל של כ-1,000 מ"ר.

         ה.      מיקום הנכס יהיה על ציר רח' יפו בירושלים, ובסמיכות אליו במרחק של עד 1,000 מ"ר.

4.   להלן פירוט של המידע הנדרש:

       א.   מי הם הגופים ו/ או הפרטים אשר הינם בעלי זכויות בנכס, אשר עומד במלוא הקריטריונים דלעיל? 

             (יש לצרף נסח מקרקעין מאושר של הנכס המפרט את הזכויות בו)

      ב.   היכן ממוקם הנכס? (יש לציין גוש/חלקה וכן כתובת מלאה של הנכס).

      ג.   פירוט אודות הנכס – פירוט אודות מצבו הפיזי, המשפטי, מועד הקמתו מספר הקומות, שטח כל קומה, 

           מספר מקומות חנייה, ייעוד ומצב תכנוני יחס ברוטו-נטו וכן רמת גימור וכיו"ב.

     ד.  האם הנכס עונה על כלל הקריטריונים בסעיף 3 דלעיל? (יש לפרט כל קריטריון וקריטריון וכן סייגים ו/או 

          תנאים ככל שקיימים).                

כל גורם המעוניין להעביר מידע כאמור, או המעוניין ומסוגל למכור נכס כאמור, מוזמן בזה למלא את הטופס המצורף

ולהעביר את המידע  אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי (מאחורי בניני האומה), שדרות

 וייצמן 13 ירושלים,  קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.

להורדת הטופס - לחץ כאן.  

5.    המועד האחרון להגשת תשובות ל -: R.F.I   -  יום רביעי 17.2.2016.

6.   במקרה של שאלות או בקשות להבהרה ניתן לפנות לגב' סימה כהן באמצעות דוא"ל:simaco@nioi.gov.il 

     עד ליום שלישי 2.2.2016.

     הביטוח הלאומי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ו/או  

     לבקשות ההבהרה.

7.   מובהר ומודגש בזה, כי פנייה זו אינה בבחינה הזמנה להציע הצעות ודיני המכרזים אינם חלים עליה,  והיא 

      נעשית לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול הביטוח הלאומי  את המשך פעולותיו.

8.   מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, הביטוח הלאומי שומר על הזכות לפנות בשאלת הבהרה או בפנייה לקבלת

       כל מידע ו/או כל נתון למשיבים בפנייה זו, כולם או חלקם וכן לכל גורם אחר.

9.   אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי מהמשיבים, ואין במענה 

     יצירת מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים מכל מין וסוג. 
    הביטוח הלאומי יהיה רשאי לשקול צעדיו, ולפעול על פי שיקול דעתו הבלעדי.

10.  ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה יחולו על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה המשיב זכאי להחזר ו/או לכל 

      פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.