ייצור ואספקת מעטפות

גברעם מעטפות איכות בע"מ
מספר מכרז: ה(1)2016
תאריך פרסום : 08/06/2016
תאריך הגשה : 13/07/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

       מכרז מס' ה (1) 2016

 ייצור ואספקת מעטפות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לייצור ואספקה של מעטפות, על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

  2.  בשאלות הבהרה ניתן לפנות למר עמנואל מהגר באמצעות דוא"ל: mehager@nioi.gov.il   או באמצעות פקס' 

       שמספרו 02-6527130 עד ליום ראשון 19.6.2016. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום רביעי 

      29.6.2016, באתר האינטרנט של המוסד.

  3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח,  לתיבת המכרזים של 

      המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

      על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  4.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 13.7.2016 בשעה 12:00.

  5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא

      יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.