אספקת נייר בגיליונות גדולים

יצחק י. גליק בע"מ
מספר מכרז: ה(2)2016
תאריך פרסום : 21/09/2016
תאריך הגשה : 09/11/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ה(2)2016

אספקת נייר בגיליונות גדולים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת נייר בגיליונות גדולים, לפי הפירוט המופיע 

במסמכי המכרז.  

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. להצעה יש לצרף רשימת של שני לקוחות לפחות, שלהם ביצע המציע  עבודות בשווי כספי של  75,000 ₪  לפחות, לכל לקוח, בשנים 2015-2014, תוך פירוט היקף העבודות.
  2. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

     להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת 

     המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

3.   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 9.11.2016 בשעה 12.00.

5.    בשאלות הבהרה ניתן לפנות באמצעות דוא"ל mehager@nioi.gov.il  או בפקס שמספרו 02-6527130

      למר עמי מהגר עד ליום רביעי, 5.10.2016.  

      תשובות לשאלות ההבהרה ללא פירוט שם הפונה, תפורסמנה במרוכז, באתר האינטרנט של המוסד עד ליום

      שני, 31.10.2016.  

 6.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי 

       על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.