הקמת מאגר של מעריכים לביצוע מבחני הערכות תלות עבור המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2003)2016
תאריך פרסום : 29/05/2016
תאריך הגשה : 24/08/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 07/08/2016

הודעה על שינויים במאגר

מ(2003)2016- מאגר מעריכים לביצוע הערכות תלות 

 

  המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במאגר זה כדלקמן:

1. הנוסח הנכון של סעיף 5.1  במסמכי המאגר צריך  להיות: יוכל להגיש מועמדות להיכלל במאגר 

    רק מי שמקיים בעצמו את התנאים  הבאים,  כולם:

    יחיד, שהוא תושב ישראל המחזיק בתעודת זהות ישראלית. להוכחת עמידתו בתנאי זה על המועמד 

    לצרף צילום תעודת זהות.

     או:

    חברה, שהיא בבעלותו המלאה של יחיד שהוא תושב ישראל המחזיק בתעודת זהות ישראלית 

    ואשר מקיימת את התנאים המצטברים הבאים:

      5.1.1   המועמד הוא בעל המניות היחיד בחברה.

      5.1.2  המועמד יספק את השירותים למוסד לפי ההסכם באופן אישי.

להוכחת עמידתו בתנאי זה, על המועמד לצרף צילום תעודת זהות, צילום תעודת רישום החברה, נסח חברה מלא וטופס "הצהרה של מועמד שמגיש הצעתו במסגרת חברה בבעלותו" (נספח ה' למכרז) חתום.

             

   2.  בשאר תנאי המאגר אין שינוי.


 

עדכון מתאריך 26.7.2016:

 1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי  24.8.2016 בשעה 12.00.
 2. תוספת פקס' לקבלת הצעות: לצורך משלוח הצעות  הוספנו פקס  שמספרו: 073-3201301.

בשאר תנאי המאגר אין שינוי.

 

עדכון אחרון מיום 19.7.2016:

1.   פורסם קובץ שאלות ותשובות - ניתן לעיין ולהורידו בקישור:  "שאלות ותשובות".

2.  קובץ המכרז הוחלף בקובץ מעודכן (שימו לב: מציע שכבר הגיש הצעתו, אינו מחוייב להגיש 

      הצעה נוספת (בשל העדכונים שבוצעו במכרז).   

 

עדכון מיום 30.6.2016:

הודעה על שינויים במכרז מ(2003)2016

הקמת מאגר של מעריכים לביצוע מבחני הערכות תלות עבור המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל: 

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום שלישי 19.7.2016.
 2. המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום רביעי, 3.8.2016  שעה 12.00.

  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל. 

                     
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

   

   

   

   


מ(2003)2016

הקמת מאגר של מעריכים לביצוע מבחני הערכות תלות עבור המוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות להיכלל ברשימות של מעריכים לביצוע מבחני הערכות תלות.

ההערכות הן לצורך קביעת מידת התלות בעזרת הזולת בפעולות היומיום והצורך בהשגחה, ומשמשות את המוסד לביטוח לאומי בקביעת הזכאות לגמלת סיעוד.        

המועמדים יידרשו לעבור הליכי מיון  כמפורט במסמכי המכרז, כדי להיכלל במאגר.  

רשימת סניפי המוסד והמספר המרבי של המעריכים האמורים להיכלל בהם, מפורטים  במסמכי המאגר.

תקציר תנאי הסף:

 1. פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במאגר מופיע במפרט שבגוף המאגר, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.
 2. מובהר בזאת כי גם מעריכים הנותנים כיום שירותי הערכה למוסד, חייבים להגיש הצעה להיכלל במאגר.

  אם מעריכים אלו לא יגישו הצעה להיכלל במאגר, הם לא יוכלו  להמשיך לתת שירותי הערכה למוסד.  

 

אופן קבלת והגשת מסמכי המאגר:

1.       את מסמכי המאגר ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

           להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

2.       שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתובת דוא"ל nioi@tefen.co.il עד ליום שני 13.6.2016.

          המוסד לביטוח לאומי לא יענה על שאלות שיוגשו אליו לאחר מועד זה.

3.       תשובות לשאלות ההבהרה תינתנה באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, באמצעות אתר האינטרנט של

           המוסד בכתובת www.btl.gov.il / דף הבית /מדור מכרזים, עד ליום ראשון 3.7.2016.

4.       את ההצעות למאגר יש להגיש באחת מהדרכים הבאות:

          א.  אפשרות ראשונה: יש לסרוק את מסמכי ההצעה במלואם ולהעבירם במייל  לכתובת:nioi@tefen.co.il  

               תוך ציון שם המכרז ומספרו, שם המציע, דוא"ל, מס' טלפון להתקשרות, כתובת מדויקת ומיקוד.

         ב.  אפשרות שנייה: ניתן לשלוח את מסמכי המכרז באמצעות פקס' שמספרו 03-9775152 תוך ציון שם

              המכרז ומספרו, שם המציע, דוא"ל, מס' טלפון להתקשרות, כתובת מדויקת ומיקוד.

         ג.   הפונים יקבלו אישור על הגשת הצעתם באמצעות SMS.

5.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 20.7.2016  בשעה 12:00.

6.       המוסד לביטוח לאומי לא יתייחס להצעות שיגיעו לאחר מועד זה .