אספקה והגשת ארוחות מוכנות, תפעול עגלות קפה ומכונות שתייה

המכרז בוטל.
מספר מכרז: מ(2005)2014
תאריך פרסום : 06/04/2016
תאריך הגשה : 22/06/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 08/05/2016

הודעה על שינויים במכרז מ(2005)2014

אספקת והגשת ארוחות מוכנות, תפעול עגלות קפה ומכונות שתייה

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל: 

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום ראשון 5.6.2016.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 22.6.2016  שעה 12.00.

  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל. 
                      
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

   


 

מכרז מספר מ(2005)2014

אספקת והגשת ארוחות מוכנות, תפעול עגלות קפה ומכונות שתייה

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת והגשת ארוחות מוכנות, תפעול עגלות קפה ומכונות

לשתייה קרה בסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ לפי אזורים, והכל כמפורט במסמכי המכרז. המוסד רשאי 

לבחור זוכה חד לכל אזור או זוכה אחד לכמה אזורים.

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 1. למציע ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בניהול והפעלת מזנון/מסעדה/ שירותים לאספקת ארוחות מוכנות,  

      לגופים ציבוריים או מוסדיים, ובמהלך 24 החודשים האחרונים שלפני מועד פרסום המכרז סיפק ארוחות בהיקף       

      של 30 סועדים לפחות ליום.

 2.   המציע בעל מחזור כספי שנתי (לכל שנה) של לפחות 2,000,000 ₪ (לפני מע"מ) מפעילות של ייצור מזון

       והגשת ארוחות מוכנות לשנים 2013,2014,2015.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז  ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים.  

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

      להורדת הסכם ההתקשרות -  לחץ כאן.

 1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת

      המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

      על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 1.6.2016 בשעה 12:00.
 2. בשאלות הבהרה ניתן לפנות למר זבולון זבולוני בדוא"ל zvulunz@nioi.gov.il  עד ליום שני, 18.4.2016. 

      תשובות לשאלות ההבהרה, ללא פירוט שם הפונה, יפורסמו במרוכז, באתר האינטרנט של המוסד עד ליום 

      ראשון, 15.5.2016.

 5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי 

      שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.