קבלת שירותים תומכי תהליך שיקום מקצועי - אגף השיקום

בתחום סדנאות העצמה ואסטרטגיות למידה:
-  "הקרן למפעלי שיקום" - אזורים: צפון, מרכז ודרום
-  "מכון שיפור" - אזורים: אזורים: צפון, מרכז ודרום

בתחום סדנאות הכנה להשתלבות בעבודה:
-"הקרן למפעל שיקום" - אזורים: צפון, מרכז ודרום
-"מכללת גל" - אזורים: צפון ומרכז
-"אלווין ישראל" - אזור דרום 
מספר מכרז: מ(2007)2016
תאריך פרסום : 06/04/2016
תאריך הגשה : 29/06/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 08/05/2016

הודעה על שינויים במכרז מ(2007)2016

קבלת שירותים תומכי תהליך שיקום מקצועי – אגף השיקום

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל: 

  1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום רביעי 8.6.2016.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 29.6.2016  שעה 12.00.

    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל. 
                       
  3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

     


מכרז מספר מ(2007)2016

 קבלת שירותים תומכי תהליך שיקום מקצועי – אגף השיקום

אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי  אחראי למתן שיקום מקצועי  לאוכלוסיית  הזכאים לכך עפ"י הכללים הקבועים בחוק.

היות והשתלבות בעולם העבודה מציבה כיום אתגרים רבים, וכדי להגדיל את סיכויי מקבלי השירות להשתלב בעבודה, מבקש אגף השיקום במוסד להקנות למקבלי השירות כלים רלוונטיים ומתאימים באמצעות סדנאות שיאפשרו הרחבה 

של מיומנויות וכישורים הנדרשים לשם כך (כישורי למידה, מיומנויות אישיות וכיו"ב).

משכך, המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות להפעלת שני סוגי סדנאות:

א.       סדנאות העצמה ואסטרטגיות למידה לרכישה וחיזוק מיומנויות שיקדמו את תהליך השיקום המקצועי.

ב.       סדנאות הכנה להשתלבות בעבודה ולשיפור יכולת  ההתמדה בעבודה.

 

1.     תנאי הסף להשתתפות במכרז:
       פירוט מלא של כל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

       תקנה 6  לתקנות חובת המכרזים.

2.    אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:  

        2.1  את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

               להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

      2.2   שאלות הבהרה למכרז- יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: saritbosh@nioi.gov.il 

              עד ליום רביעי 20.4.2016. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שתגענה לאחר מועד זה.
     2.3   תשובות לשאלות אלו יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, 

              עד ליום רביעי 18.5.2016.
     2.4   מסירת ההצעות- את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

            באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות 

            וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז  

            ומספרו.  נא לוודא קבלת אישור מסירה.
     2.5  המועד האחרון להגשת ההצעות- יום רביעי, 15.6.2016 בשעה 12:00.  המוסד לביטוח לאומי לא ידון כלל 

            בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל. 

     2.6  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  אחרת, והוא  רשאי לבטל 

            מכרז זה מסיבות ארגוניות, תקציביות , או אחרות.