שרותי ייעוץ, פקוח ובקרה על מוקד השירות הטלפוני

סנסקום ייעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ
מספר מכרז: מ(2011)2015
תאריך פרסום : 18/10/2015
תאריך הגשה : 06/01/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2011)2015
שירותי ייעוץ, פיקוח ובקרה על מוקד השירות הטלפוני 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשירותי ייעוץ, פיקוח ובקרה על מוקד השירות הטלפוני, הממוקם 

בעיר צפת ומופעל באמצעות מיקור חוץ, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. אישור מחזור כספי – על המציע לצרף להצעתו תצהיר  ואישור רו"ח (האישור הוא 2 עמודים), המפרט מחזור 

    כספי בישראל, בתחום ייעוץ לארגוני שירות,  בהיקף של 500 אלף ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בכל אחת משלוש 

    השנים האחרונות  2012-2014. 

2. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח ב- 7 השנים האחרונות לפחות, במתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים בתחום 

     ארגון ושיטות לארגוני שירות.

3.  על המציע להציג לפחות חמישה פרויקטים לשיפור איכות השירות, ביצועים ותפוקה, במוקדי שירות טלפוניים  

      שביצע ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. כאשר לפחות אחד מהפרויקטים התבצע 

     במוקד טלפוני גדול (200 עמדות לכל הפחות).

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז , כאמור במפרט המצוי במסמכי המכרז, ובהסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות: 

1.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

     להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

2.  שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדוא"ל לכתובת shap16@nioi.gov.il עד ליום שני, 9.11.2015. 

     אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שתגענה לאחר מועד זה.

     תשובות הביטוח הלאומי לשאלות ההבהרה יפורסמו עד יום חמישי, 3.12.2015 באופן מרוכז, ללא פירוט שם 

     הפונה, באתר האינטרנט במדור מכרזים.

3.  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, 

     לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל 

     מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו יום רביעי, 6.1.2016 בשעה 12.00.

5.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי   

     לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.