שירותים לבדיקה של הצעות שיתקבלו במכרז הביטוח הלאומי, ליצירת מאגר של חברות סיעוד לטיפול בקשישים - מכרז חוזר

טופ רמדור מערכות ומחשבים בע"מ
מספר מכרז: מ(2020)2015
תאריך פרסום : 28/08/2016
תאריך הגשה : 26/10/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                          

  מכרז חוזר - מס' מ(2020)2015

שירותים לבדיקה של הצעות שיתקבלו במכרז הביטוח הלאומי, ליצירת מאגר

של חברות סיעוד לטיפול בקשישים

המוסד לביטוח לאומי מזמין בזאת גופים להגיש הצעה למתן שירותים לבדיקה וייעוץ, של ההצעות  שיוגשו במכרז ליצירת מאגר של חברות סיעוד לטיפול בקשישים.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  א.  על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי דין.

  ב.  על המציע להיות מי שביצע לפחות שני פרויקטים בתחום של ייעוץ ובדיקת מכרזים בעבור גוף הכפוף לחוק חובת 

       המכרזים ולפחות בפרויקט אחד מהם נדרשת העמדת אתר אינטרנט מאובטח להגשת הצעות ותכנה לבדיקתן.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

 א. ניתן להוריד את חוברת המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 ב. הבהרות ושאלות לגבי המכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי, 8.9.2016. לגב' רבקה רוזנברג -בושם  באמצעות המייל : 

       rivkar@nioi.gov.il בלבד.

  ג. תשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה באופן מרוכז, ללא פרוט שם הפונה, עד ליום שני 26.9.2016, באתר המוסד 

      לביטוח לאומי, בכתובת לעיל. תשובות המוסד מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  ד.  את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד, 

       שנמצאת במשרד הראשי בירושלים, שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת 

       אישור מסירה).

  ה.  המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום רביעי 26.10.2016 בשעה 12.00.

        הצעות שתגענה לאחר המועד האמור לא תילקחנה  בחשבון.

  ו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה יגברו מסמכי המכרז ו/או 

      החוזה.

  ז. המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.