בחירת חברה ליעוץ ובדיקה של ההצעות למכרז: "יצירת מאגר של נותני שירותי סיעוד לטיפול בזקן בביתו"

המכרז בוטל.
מספר מכרז: מ(2020)2015
תאריך פרסום : 18/10/2015
תאריך הגשה : 13/01/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ (2020)2015

לבחירת חברה לייעוץ ובדיקה של ההצעות למכרז:
 "יצירת מאגר של נותני שירותי סיעוד לטיפול בזקן בביתו"

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ ובדיקה של מכרז ליצירת מאגר נותני שירותי 

סיעוד לקשישים הזכאים לגמלת סיעוד בביתם. המציע שייבחר ילווה את המוסד בכל הליכי המכרז  להקמת מאגר 

נותני שירותי הסיעוד, כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המציע הוא תאגיד הרשום בישראל על פי כל דין.
  2. המציע או נושא משרה בו, או בעל עניין בו, או גורם שהמציע הוא בעל עניין בו, אינם בקשר חוזי עם גוף

       המספק שירותי סיעוד לקשישים, או בעל שליטה בו ואינם בעלי עניין בהם.

 3.  במועד הגשת המכרז, המציע מעסיק 10 עובדים לפחות בעלי השכלה אקדמית בתחום המחשוב ו/או הנדסת 

     תעשייה וניהול ו/או כלכלה ו/או ראיית חשבון. עובדים אלה יהיו בעלי נסיון של 3 שנים לפחות בתחום ייעוץ 

     ובדיקת מכרזים. כמו כן, 5 עובדים (מתוך 10 העובדים), יהיו עובדים של המציע (ולא קבלני משנה), המועסקים

     אצל המציע כעובדים ב-12 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות.   

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים.

הגשת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

      להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

  2. שאלות הבהרה למכרז -  יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת rinag@nioi.gov.il ניתן לפנות עד ליום 

     שני 16.11.2015.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.  
     תשובות הביטוח הלאומי לשאלות ההבהרה יפורסמו עד יום חמישי 17.12.2015 באופן מרוכז, ללא פירוט שם 

     הפונה,  באתר האינטרנט במדור מכרזים.

  3.  המועד האחרון להגשת  ההצעות למכרז הוא יום רביעי 13.1.2016 בשעה 12:00.

  4.  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, 

       אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13, בקומה 2 בארכיב אצל 

       מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו בלבד.

 5.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה יגברו האחרונים.

 6.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז

      זה מכל סיבה שהיא.