אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

הראל חברה לביטוח בע"מ
מספר מכרז: מ(2029)2015
תאריך פרסום : 18/11/2015
תאריך הגשה : 03/12/2015 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2029) 2015

אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של המוסד 

לשנת 2016.

רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, שיש להן רישיון מבטח ישראלי מאת המפקח על הביטוח, 

בענפי הביטוח המפורטים במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

  1. ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

      (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.

 2.   במשך שלוש השנים האחרונות (2013,2015,2014) היו למציע לכל הפחות שלושה לקוחות, בהיקף

       פרמיה בביטוח רכב של לפחות 400,000 ₪ לשנה, לכל לקוח.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

אופן  קבלת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

      להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2.   אופן הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים, לתיבת המכרזים 

      הנמצאת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום חמישי 

      3.12.2015 בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

 3.   שאלות הבהרה: ניתן לשלוח לגב' ציונה קלימי באמצעות פקס' 02-6540836 או באמצעות דוא"ל 

       tziona@nioi.gov.il  עד ליום שלישי 24.11.2015. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז, 

      באתר האינטרנט של המוסד, ללא פירוט שם הפונה,  עד ליום שני, 30.11.2015.

 4.  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה 

      שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.