רכישת שי למתנדבי שירות הייעוץ לקשיש - פסח 2016

י. לזר השי בע"מ
מספר מכרז: מ(2030)2015
תאריך פרסום : 16/12/2015
תאריך הגשה : 13/01/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 מכרז מספר מ(2030)2015

רכישת שי למתנדבי שירות הייעוץ לקשיש פסח 2016

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת שי (קוצץ ירקות ידני), עבור מתנדבי אגף הייעוץ לקשיש 

לחג פסח 2016.

המפרט הטכני של השי מופיע בנספח ד' למכרז, והוא כולל אריזה ומשלוח לסניפי המוסד ברחבי הארץ.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי  חוק עסקאות

      גופים ציבוריים.

 2.  על המשתתף להיות בעל מחזור כספי שלא יפחת מ-1,000,000 ₪ לשנים 2012,2013,2014 מיבוא/ייצור/שיווק, 

      מכירה או אספקה של כלי בית.

 3.  המציע מתחייב לאספקת השי עד ליום 31.3.2016.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2. את ההצעות בצירוף דוגמת השי כמפורט בנספח ה' למכרז, יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת למסמכי  

     המכרז, למסור ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, 

     שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

      על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 13.1.2016  בשעה 12:00.

 4.  ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 08-9451335 עד ליום שני 28.12.2015 .

        אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

        תשובות  המוסד יימסרו ללא פירוט שם הפונה,  באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד

        ליום שלישי, 5.1.2016.

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

       על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.