אספקת שירותי חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה ושומרון ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראל

תשובה חקירות, בטיחות אנוש, מורן חקירות
מספר מכרז: מ(2033)2015
תאריך פרסום : 04/01/2016
תאריך הגשה : 16/03/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 24/01/2016

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה למכרז זה,  נדחה ליום  שני  29.2.2016 .
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 16.3.2016 שעה 12.00.    

      בשאר תנאי המכרז אין שינוי. 
​      ​מכרז מס' מ(2033)2015 
      אספקת שירותי חקירות


 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לביצוע חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים שטחי יהודה ושומרון, ועוד אוכלוסיות מוגדרות בשטחי ישראל.

תמצית תנאי הסף למכרז:

 1. צירוף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – 1976.
 2. המציע הינו בעל מחזור עסקי שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז בהיקף של 600,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2013 ,2014.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד www.btl.gov.il /דף הבית במדור "מכרזים", החל מיום שלישי 5.1.2016. הגשת הצעה למכרז אינה חייבת בתשלום.
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשלושה עותקים, ולשלוח ביד או באמצעות שליח אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים בארכיב קומה 2  אצל מר יוסי מרציאנו.
 3. המועד האחרון להגשת ההצעות- יום רביעי, 3.2.2016  שעה 12.00.
 4. במכרז זה לא יתקיים כנס מציעים. ניתן לפנות בשאלות הבהרה באמצעות דוא"ל yoelm@nioi.gov.il עד ליום חמישי 14.1.2016 תשובות לשאלות יינתנו באופן מרוכז ללא פירוט שם הפונה, עד ליום שני 25.1.2016. באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי (בכתובת לעיל) .
 5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.​