רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש - ראש השנה 2016

מינה שיווק בע"מ
מספר מכרז: מ(2036)2016
תאריך פרסום : 20/07/2016
תאריך הגשה : 10/08/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2036)2016

רכישת שי למתנדבי שירות הייעוץ לקשיש לראש השנה 2016

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת שי עבור מתנדבי אגף הייעוץ לקשיש בראש השנה  2016.

המפרט הטכני של השי מצוי בנספח ד' למכרז, והוא כולל אריזה ומשלוח לסניפי המוסד ברחבי הארץ.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. על המשתתף להיות בעל מחזור כספי שלא יפחת מ-1,000,000 ₪ לשנים 2012,2013,2014 מיבוא/ייצור/שיווק, מכירה או אספקה של כלי בית.
  3. המציע מתחייב לאספקת השי עד ליום 20.9.2016.

     
    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

    אופן הגשת ההצעות:
  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן

 2.   את ההצעות בצירוף דוגמת השי, יש למסור ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

       המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז 

       ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 3.    המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 10.8.2016 בשעה 12:00.

  4.   ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 08-9451335 עד ליום חמישי  28.7.2016. אין המוסד 

        לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.
       תשובות  המוסד יימסרו ללא פרוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום 

        חמישי, 4.8.2016.

  5.    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

         על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.