הקמת מוקד טלפוני ייעודי לתכנית חיסכון ילדים

טלאול קונטקט סנטר בע"מ
מספר מכרז: מ(2037)2016
תאריך פרסום : 17/08/2016
תאריך הגשה : 07/09/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2037)2016

הקמת מוקד טלפוני ייעודי לתכנית חיסכון ילדים

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למתן שירותי מוקד טלפוני, הכולל 50 עמדות נציגים, אשר יספק מידע כללי ופרטני לפניות בנושא תכנית חיסכון לילדים בלבד, לתקופה קצרה בלבד, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 א.  על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי דין.

 ב. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית (או של חב' ביטוח המאושרת ע"י החשב הכללי  במשרד האוצר) מקורית ,  

     בלתי מותנית, ברת חילוט  לטובת המוסד בסך של 125,000 ₪  ובתוקף עד ליום 31.12.2016.הערבות תוגש 

     בנוסח המופיע בנספח 0.5.2 למכרז בלבד, ללא השמטות או שינויים.

 ג.  למציע מחזור כספי הנובע מהפעלת מוקדים בסך של 20 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2013,2014,2015.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

  א.   ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 ב.   הבהרות  ושאלות לגבי המכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי, 25.8.2016. לגב' נחמה שפירא   באמצעות 

        המייל :  shap16@nioi.gov.il בלבד.

 ג.    תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום חמישי 1.9.2016, באתר 

        המוסד לביטוח לאומי, בכתובת לעיל. תשובות המוסד מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 ד.    את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד, 

        שנמצאת במשרד הראשי בירושלים, שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת 

         אישור מסירה).

 ה.   המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום רביעי 7.9.2016 בשעה 12:00.

       הצעות שתגענה לאחר המועד האמור לא תילקחנה בחשבון.

  ו.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה יגברו מסמכי המכרז 

       ו/או החוזה.

  ז.  המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.