אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

הראל חברה לביטוח בע"מ
מספר מכרז: מ(2039)2016
תאריך פרסום : 26/10/2016
תאריך הגשה : 30/11/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                             מכרז מס' מ(2039) 2016

                      אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של המוסד לשנת 2017. רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, שיש להן רישיון מבטח ישראלי מאת המפקח על הביטוח, בענפי הביטוח המפורטים במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

  1. ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.
  2.  במשך שלוש השנים האחרונות (2013, 2014, 2015) היו למציע לפחות שלושה לקוחות בהיקף פרמיה בביטוח רכב של לפחות 400,000 ₪ לשנה, לכל לקוח.
     
    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

     אופן  קבלת מסמכי המכרז:

    ניתן להוריד ללא תשלום את מסמכי המכרז מראש עמוד זה "קובץ המכרז".

     להורדת הסכם ההתקשרות +ניסיון תביעות - לחץ כאן.

אופן הגשת ההצעות:

את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום רביעי 30.11.2016 בשעה 12:00.

המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שתגענה לאחר מועד זה.

שאלות הבהרה:

ניתן להפנות שאלות הבהרה לאיש הקשר הגב' ציונה קלימי באמצעות פקס'  02-6540836 או באמצעות דוא"ל tziona@nioi.gov.il  עד ליום חמישי 10.11.2016.

תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום שני 21.11.2016.

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.