רכישה, אספקה ותיקון של שקי דואר

מתפרת זכות ברזנטים וכיסויים (1996) בע"מ
מספר מכרז: מ(2041)2015
תאריך פרסום : 06/04/2016
תאריך הגשה : 25/05/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2041)2015

רכישה, אספקה ותיקון של שקי דואר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישה, אספקה ותיקון שקי דואר לסניפיו ברחבי הארץ, 

בהתאם למפורט במסמכי המכרז.    

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המציע הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקת שקי דואר.
  2. על המציע להציג ניסיון עם שלושה לקוחות לפחות במהלך השנים 2013,2014,2015 , בהיקף כספי של 

      לפחות 30,000 ₪ בשנה בתוספת מע"מ, לכל לקוח.

   3. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות

        גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
    להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת

       המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

  3.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  4.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 25.5.2016 בשעה 12:00.

  5.  בשאלות הבהרה ניתן לפנות לגב' יהודית גולן בדוא"ל golany@nioi.gov.il או בפקס 02-6515482 עד

      ליום ראשון, 17.4.2016. תשובות לשאלות ההבהרה, ללא פירוט שם הפונה, יפורסמו במרוכז באתר 

      האינטרנט של המוסד עד ליום רביעי 11.5.2016.

  6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי 

       על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.