רכישה ושירות שנתי למכונות עיטוף

לא נבחר כל זוכה.
מספר מכרז: מ(2042)2014
תאריך פרסום : 14/02/2016
תאריך הגשה : 13/04/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 06/03/2016

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל: 

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום שני 4.4.2016.   
 2. המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום רביעי, 13.4.2016  שעה 12.00.

  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל. 
                    
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

   


מכרז מספר מ(2042)2014

       רכישה ושירות שנתי למכונות עיטוף

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות  מחיר לרכישה ושירות  של כ-50 מכונות עיטוף בפריסה ארצית, 

והכל כמפורט במסמכי המכרז.  

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. 

       המציע יצרף להצעתו אישור ניהול ספרים  על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 1. יש לצרף אישור רו"ח כי למציע מחזור כספי הנובע מאספקה ושירות של מכונות עיטוף

      בהיקף של לפחות 300,000 ₪ בשנה , בשנים 2014 ו-2015.  

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם רכישה והסכם שירות - לחץ כאן.

 2.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת 

       המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

       על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 3.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 16.3.2016  בשעה 12:00.

 4.   שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עבור מר ליאור שניאור, באמצעות פקס' 02-6513916  עד ליום שני 

       22.2.2016. תשובות המוסד המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יפורסמו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, 

       באתר האינטרנט של המוסד, עד ליום שני 7.3.2016.

  5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי 

       שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.