מערכת תוכנה לניטור פעילות משתמשים במערכי IT במוסד לביטוח לאומי

אינטגרטי תוכנה 2011 בע"מ
מספר מכרז: ת(1)2016
תאריך פרסום : 03/04/2016
תאריך הגשה : 01/06/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

מכרז מס' ת (1) 2016

מערכת תוכנה לניטור פעילות משתמשים במערכי IT
במוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש במערכת לניטור פעילות 

המשתמשים במערכי IT של הביטוח הלאומי, ושירותים מקצועיים נלווים לרבות: התקנת והטמעת המערכת, 

שירותי אחריות ותחזוקה שוטפת, הדרכה, תיעוד, תמיכה טכנית, הרחבות ואופציות שונות, והכול כמפורט במכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

2.  הגשת הצעה למכרז- כרוכה בתשלום של 500 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד

    לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il בקישור המופיע בדף הבית. להצעה יש לצרף אישור על ביצוע התשלום.

3.  רישום מוקדם למכרז- מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר למכרז, 

     כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

 4.  שאלות הבהרה למכרז- יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובות הבאות: dang@nioi.gov.il 

      ו- bobi_f@nioi.gov.il עד ליום רביעי 20//4/2016. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות

     שיגיעו לאחר מועד זה.          
     שאלות ההבהרה ותשובות הביטוח הלאומי יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של

     הביטוח הלאומי במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני 16/5/16.

  5.  מסירת ההצעות- את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

      באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' 

      ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

      נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 6.   המועד האחרון להגשת ההצעות- יום  רביעי, 1/6/16 בשעה 12:00.  
        המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

  7.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.