אספקה, הקמה, תחזוקה והטמעה של תשתיות וירטואליזציה לתחנות עבודה ולשרתים

תים נטקום בע"מ
מספר מכרז: ת(4)2016
תאריך פרסום : 03/08/2016
תאריך הגשה : 26/10/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 28/09/2016

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 26.10.2016 שעה 12.00.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.       


עדכון מתאריך 14.9.2016:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 5.10.2016 שעה 12.00.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי

עדכון מתאריך 18.08.2016

  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום חמישי 25.8.2016.
  2. המועד האחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה נדחה ליום חמישי 8.9.2016.
  3. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 21.9.2016 שעה 12.00.
  4. תוקף ההצעות יהיה עד ליום 20.3.2017.

  5. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.    

 


מכרז מס' ת (4) 2016

לאספקה, הקמה, תחזוקה והטמעה של תשתיות וירטואליזציה לתחנות עבודה ולשרתים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש בתוכנות וירטואליזציה לשרתים ולתחנות עבודה ושירותים מקצועיים נלווים, לרבות: תכנון מפורט, התקנה, הקמת המערכת, הטמעה, שירותי אחריות ותחזוקת תוכנה, הדרכה, תיעוד, תמיכה טכנית, שעות עבודה, שירותי מומחה, הרחבות ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.


משך תקופת ההתקשרות:

ארבע שנים עם אופציה לבטוח לאומי להאריך את ההתקשרות, בשתי תקופות נוספות של שנתיים  כל תקופה.


תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.   

      להורדת קובץ פירוט אמות המידה והמשקלות- לחץ כאן.

  2. הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח 

      לאומי בכתובת  www.btl.gov.il בקישור המופיע בדף הבית. יש לצרף להצעה אישור על ביצוע התשלום.

  3.   רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר למכרז, 

      כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

 4. שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: bebs@nioi.gov.il  עד ליום 

     חמישי  18/8/16 .        
    המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

 5.  מענה לשאלות הבהרה - שאלות ההבהרה ותשובות הביטוח הלאומי יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל,

      לאתר האינטרנט של הבטוח הלאומי במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי 30/8/16.

  6.  מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

      באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 

      ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא

       קבלת אישור מסירה.

  7.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  14/9/16 בשעה 12:00.           
        המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

  8.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.