תחזוקה, אינטגרציה ושדרוג מערכות תקשורת נתונים באתרי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ

בזק בינלאומי בע"מ
מספר מכרז: ת(5)2015
תאריך פרסום : 24/01/2016
תאריך הגשה : 30/03/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

                                                            מכרז מס' ת (5) 2015

תחזוקה, אינטגרציה ושדרוג מערכות תקשורת נתונים
באתרי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לבחור ספק/אינטגרטור של מערכות תקשורת נתונים (LAN/WAN) מתוצרת

"סיסקו", לרבות: שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית, שדרוגים והרחבות, מערכות חדשות, התקנות, אינטגרציה,

שירותי מומחה, בדיקת רשתות וטרייד-אין, בכל אתרי המוסד ברחבי הארץ, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן להוריד את חוברת המכרז, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

2.  הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים 

     של המוסד לביטוח לאומי בכתובת  www.btl.gov.il  בקישור המופיע בדף הבית. יש לצרף להצעה אישור על 

      ביצוע התשלום.

  3.  רישום מוקדם למכרז - מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר למכרז, 

      כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

  4.  שאלות הבהרה למכרז- יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: avnerc@nioi.gov.il  

      עד ליום חמישי, 18.2.2016.    

       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

  5.  מענה לשאלות הבהרה - שאלות ההבהרה ותשובות הביטוח הלאומי יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, 

       לאתר האינטרנט של הבטוח הלאומי במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי 8.3.2016.

  6.   מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

        באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 

       ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא

       קבלת אישור מסירה.

  7.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  30.3.16 בשעה 12:00.            
       המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

  8.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.