השכרת משרדים בבעלות המוסד לביטוח לאומי בבית שמש - מכרז חוזר

מספר מכרז: ב(1002)2015
תאריך פרסום : 08/03/2017
תאריך הגשה : 17/05/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז חוזר מס' ב' (1002)2015

השכרת משרדים בבעלות המוסד לביטוח לאומי בבית שמש

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות להשכרת משרדים שבבעלותו, בשטח של כ- 245 מ"ר, הנמצאים בקומה שנייה, במבנה שברח' הנשיא 8 בית שמש.

הנכס כולל 3 מקומות חניה בחניון הבניין.

תנאי המכרז ואופן הגשת ההצעות:

 1. פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.
 2. ניתן להוריד ללא תשלום את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 
  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 3. שאלות הבהרה ניתן להעביר לגב' שלי יהודה באמצעות פקס'  02-6513827 או דוא"ל  shelly@nioi.gov.il עד ליום שני 20.3.2017.
 4. תשובות המוסד יועלו באופן מרוכז, ללא פירוט  שם  הפונה, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי עד ליום שני 3.4.2017.
 5. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד, שנמצאת במשרד הראשי בירושלים , שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה). על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו. 
  במעטפה יש לכלול את כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. אין לשנות כל מסמך ממסמכי המכרז לרבות נספחי ביטוח או הסכם ההתקשרות.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי 17.5.2017 בשעה 12:00.
 7. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שתגענה לאחר מועד זה.
 8. המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך .
 9. המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.