רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר אשקלון - מכרז חוזר

מספר מכרז: ב(1003)2016
תאריך פרסום : 04/01/2017
תאריך הגשה : 01/03/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                       מכרז חוזר מספר ב(1003)2016

רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר אשקלון

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל פעם נוספת, הצעות לרכישת משרדים עבור סניף המוסד לביטוח  לאומי בעיר אשקלון. המשרדים יהיו בשטח כולל של כ- 3,000 מ"ר ברוטו, מתוכו שטח של 700 מ"ר ברוטו יוקצה עבור קבלת קהל בקומת קרקע. הנכס יכלול 70 מקומות חניה לפחות לרכב פרטי.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:                                                          

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית מקורית (ערבות הגשה), בסכום של  100,000 ₪ . הערבות תהיה  בתוקף עד ליום חמישי 14.9.2017, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על  תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלת מסמכי המכרז:

  1. קבלת המסמכים במשרד הראשי של המוסד בירושלים  ובסניף אשקלון- ללא תשלום- בימים א-ה, בין השעות 09.00 עד 15.00 , (החל מיום שני 9.1.2017 ).         
  • את חוברת המכרז המלאה והמחייבת את המציעים,  ניתן לקבל, במשרדי המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים,  אצל הגב' סימה כהן,  חדר 516, בתיאום מראש בטלפון 02-6709824 או בנייד 050-6284111.
  • כמו כן ניתן לקבל את חוברת המכרז בסניף הביטוח הלאומי באשקלון, ברחוב הנשיא 101  בתיאום מראש עם מר מוטי כהן בטלפון 08-6741110 או בנייד  050-6285002.     

2. עיון בתקציר מסמכי המכרז באתר הביטוח הלאומי: 

    לעיון  בתקציר ההצעה ובדרישות הסף של המכרז - לחץ כאן. 

    כמו כן ניתן להוריד את תקציר ההצעה ודרישות הסף של המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

    הפרסום באינטרנט מהווה תקציר בלבד, ואת המציעים מחייבת חוברת המכרז המלאה בלבד.

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל A-4  ביד או באמצעות שליח לתיבת 

    המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,  ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. יש

    להפריד בין הצעת המחיר לבין שאר מסמכי המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

4.       על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

5.       המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 1.3.2017 בשעה 12:00.

6.       בשאלות הבהרה ניתן לפנות לגב' סימה כהן, באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום שני 23.1.2017.

7.       תשובות המוסד לשאלות ההבהרה, יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל דף הבית/מדור 

         מכרזים, עד ליום שני 13.2.2017. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר המועד 

        האחרון להגשת שאלות.

8.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על

          פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.