רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר רחובות - מכרז חוזר

לא נבחר כל זוכה במכרז. המכרז הסתיים.
מספר מכרז: ב(1006)2015
תאריך פרסום : 01/01/2017
תאריך הגשה : 15/02/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז חוזר מספר ב(1006)2015

רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר רחובות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת משרדים עבור סניף המוסד לביטוח  לאומי ברחובות. המשרדים יהיו בשטח כולל של כ- 4,650 מ"ר ברוטו, מתוכו שטח של 700 מ"ר ברוטו יוקצה עבור קבלת קהל בקומת קרקע. 350 מ"ר ברוטו מהשטח הכולל יוקצו עבור מוקד טלפוני. הנכס יכלול 140 מקומות חניה לפחות לרכב פרטי.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:                                                                         

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית מקורית (ערבות הגשה), בסכום של  100,000 ₪. הערבות תהיה  בתוקף עד ליום שני 31.7.2017, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על  תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז:

 1. קבלת המסמכים במשרד הראשי בירושלים  ובסניף רחובות

  את חוברת המכרז המלאה והמחייבת את המציעים, ניתן לקבל ללא תשלום, במשרדי המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00- 15:00, אצל הגב' סימה כהן חדר 516  בתיאום מראש בטלפון 02-6709824 או בנייד 050-6284111.

  כמו כן ניתן לקבל את חוברת המכרז בסניף הביטוח הלאומי ברחובות, ברח' רמז 64, בימים א-ה' בין השעות 09:00 עד 15:00, בתיאום מראש עם גב' עדי מילשטיין בטלפון 08-9345090 או בנייד 052-5993460, או אצל הגב' מירב איתן בטל: 08-9345964 או בנייד 050-6285833.

   
 1. עיון בתקציר מסמכי המכרז באתר הביטוח הלאומי-

      לעיון בתקציר ההצעה ודרישות הסף של המכרז - לחץ כאן.

      כמו כן ניתן להוריד את תקציר ההצעה ודרישות הסף של המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  

     הפרסום באינטרנט מהווה תקציר בלבד, ואת המציעים מחייבת חוברת המכרז המלאה בלבד.

 1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל A-4 ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. יש להפריד בין הצעת המחיר לבין שאר מסמכי המכרז כמפורט במסמכי המכרז.
 2. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 15.2.2017 בשעה 12:00.
 4. בשאלות הבהרה ניתן לפנות לגב' סימה כהן, באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום שלישי,  17.1.2017.
 5. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה, ללא פירוט שם הפונה, יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל דף הבית/מדור מכרזים, עד ליום שני 30.1.2017. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות.
 6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.