תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בדימונה - מכרז חוזר

מספר מכרז: ב(1014)2015
תאריך פרסום : 01/02/2017
תאריך הגשה : 03/05/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 06/04/2017
פורסמו התשובות לשאלות הבהרה.  ניתן לעיין בקישור "שאלות ותשובות (?)" .

עדכון מיום 5.3.2017:

הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

  1. יתקיים סיור קבלנים נוסף בסניף המוסד לביטוח לאומי בדימונה ברחוב ז'בוטינסקי 1 ביום שלישי 14.3.2017 שעה 11.00.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי,3.5.2017 שעה 12.00.


       בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


עדכון מיום 12.12.2017:


מכרז חוזר מס'  ב(1014)2015

תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בדימונה

                                      הבהרה למציעים

המוסד לביטוח לאומי מבקש לעדכן את המציעים כי מתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז שבנדון.

ביום  8.2.2017 הוחלט על ידי בית המשפט העליון (ע"עמ 000974/17) כי הליכי המכרז ממשיכים להתקיים כסדרם, יחד עם זאת הוחלט כי המוסד לביטוח לאומי לא יהא רשאי להתקשר בהסכם עם הזוכה במכרז עד אשר תתקבל הכרעה בערעור שהוגש בעניין זה.  

טרם נקבע מועד דיון לערעור.

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי ההליך במועד הגשת ההצעה למכרז.

לעיון בהחלטת בית המשפט העליון (ע"עמ 000974/17) - לחץ כאן.

   

עדכון מיום 6.2.2017

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

סעיף ה(1) במכרז ישונה: הסיוג הקבלני הנדרש של מגישי ההצעות למכרז ישונה לענף קבלני 100 וסיווג

כספי ג' -4.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 המוסד לביטוח לאומי

מכרז חוזר מספר מספר ב(1014)2015

תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בדימונה


המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לתכנון והקמה של מבנה המוסד לביטוח  לאומי בעיר דימונה, בשיטת "תכנון ביצוע".

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:                                                           

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 300,000₪. הערבות תהיה  בתוקף עד ליום חמישי 14.9.2017, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על  תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

1.  רכישת וקבלת המסמכים במשרד הראשי בירושלים ובסניף באר שבע.

     את מסמכי המכרז המלאים ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,000 ₪ שישולם בהמחאה בלבד, במשרדי

     המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00- 15:00, במזכירות תחום בינוי 

     ונכסים חדר 516, בתיאום מראש, בטלפון 02-6709406 או בנייד 050-6284455.

    כמו כן ניתן לרכוש את חוברת המכרז בסניף הביטוח הלאומי בבאר שבע, בתיאום מראש עם מר שמעון מונסונגו 

    בטלפון 08-6295447 או בנייד 050-6285040.

    הערה: חלוקת מסמכי המכרז תחל ביום שני 6.2.2017.

2. עיון בתקציר מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד   

    לעיון בתקציר ההצעה ודרישות הסף של המכרז - לחץ כאן.

    כמו כן ניתן להוריד את תקציר ההצעה ודרישות הסף של המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל A-4  ביד או באמצעות שליח לתיבת

     המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,  ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

      יש להפריד בין הצעת המחיר לבין שאר מסמכי המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

 4.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 5.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 19.4.2017 בשעה 12:00.

6.  סיור קבלנים יתקיים בסניף המוסד לביטוח לאומי בדימונה, רחוב ז'בוטינסקי 1 , ביום שני 13.2.2017 בשעה 

     11:00. הסיור הינו חובה ומציע שלא ישתתף בסיור – הצעתו תיפסל.

7. בשאלות הבהרה ניתן לפנות למר גלעד סולטן, באמצעות פקס' 02-6513827, או דוא"ל gilads@nioi.gov.il עד 

   ליום חמישי  23.2.2017. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל עד ליום שני 

   20.3.2017. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר המועד להגשת שאלות.

8. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על פי שיקול

   דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.