השכרת משרדים בבעלות המוסד לביטוח לאומי בעיר עכו

מספר מכרז: ב(1022)2016
תאריך פרסום : 08/01/2017
תאריך הגשה : 22/02/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח


מכרז מספר ב(1022)2016

השכרת משרדים בבעלות המוסד לביטוח לאומי בעיר עכו

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות להשכרת משרדים שבבעלותו, בשטח של כ- 160מ"ר, הנמצאים 

 בקומת קרקע, במבנה שברחוב גיבורי סיני 5, עכו.

תנאי המכרז ואופן הגשת ההצעות

 1. פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.
 2. ניתן להוריד ללא תשלום,  את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 3. בשאלות הבהרה ניתן לפנות לגב' שלי יהודה באמצעות דוא"ל:  shellyy@nioi.gov.il   או באמצעות פקס' שמספרו 02-6513827 עד ליום שני 23.1.2017. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום שני 6.2.2017  באתר האינטרנט של המוסד.
 4. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד, שנמצאת במשרד הראשי בירושלים , שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).
  על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו .
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי 22.2.2017  שעה 12:00.
 6. על המעטפה לכלול את כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 7. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שתגענה לאחר מועד זה.
 8. המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך .
 9. המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.