עבודות איטום בסניפי המוסד לביטוח לאומי

הזוכים הם: אלמלם פרוייקטים בע"מ,  א.א. גומאיטום בע"מ. 
מספר מכרז: ב(1029)2015
תאריך פרסום : 15/11/2016
תאריך הגשה : 04/01/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח


מכרז מספר ב(1029)2015

עבודות איטום בסניפי המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות איטום בסניפיו ברחבי הארץ, והכל כמפורט במסמכי המכרז.   

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  15,000 ₪.   

     הערבות תהיה בתוקף עד ליום 4.6.2017 , ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

      מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

 1. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום ברשם הקבלנים ענף 134 סיווג ב/1, וכן שהינו מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז :

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז (למעט מפרט טכני ותכניות) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

   להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

    להורדת קובץ כתב הכמויות - לחץ כאן.   

2.  את מסמכי המכרז, במלואם, ניתן לרכוש במשרדי המוסד לביטוח לאומי בשד' וייצמן 13, ירושלים, בקומה  5

    חדר 516 אצל גב' עידית יחזקאל, בתיאום מראש  בטלפון 050-6284455 וזאת בתמורת תשלום בסך 500 ₪ 

    אשר לא יוחזר. התשלום יתבצע באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי ואישור התשלום יצורף 

    למסמכי המכרז. 

3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת 
 
   המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

 •    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.   
 • 4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 4.1.2017 בשעה 12.00. 

  5. סיור קבלנים ייערך בסניף המוסד לביטוח לאומי ברחובות, רחוב רמז 64 ביום רביעי, 30.11.2016 בשעה 11.00.
      ההשתתפות בסיור הינה חובה ומציע אשר לא ישתתף-הצעתו תיפסל. 

  6. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 02-6513827  או בדוא"ל yehieln@nioi.gov.il עבור מר
      יחיאל נחמיאס  עד ליום רביעי 7.12.2016.  
      תשובות  המוסד יימסרו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל עד ליום שנ 19.12.2016 .אין המוסד 
      לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

  7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי 
       שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.