שכירת מחסן ארצי עבור המוסד לביטוח לאומי

לא נבחר כל זוכה.
מספר מכרז: ב(1030)2016
תאריך פרסום : 19/04/2017
תאריך הגשה : 07/06/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ב' (1030)2016

                                שכירת מחסן ארצי עבור המוסד לביטוח לאומי                                             

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת מחסן ארצי לשימוש המוסד לביטוח לאומי.

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש הוא כ- 700 מ"ר ברוטו במפלס אחד ובקומה נגישה למשאיות.
 2. מיקום הנכס המוצע יהא במרחק של עד כ-35 ק"מ מנקודת המוצא- המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, לכיוון מערב, לאורך כביש מס' 1, ובמרחק שלא יעלה על 10 ק"מ משני צידי כביש מס' 1.
 3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, או במצב שלד, אשר על-פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שלושה  חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 4 להסכם השכירות.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום)מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").                                                להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן. 
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בנספח ד' למכרז,  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי 4.5.2017  לגב' שלי יהודה בפקס מספר 02-6513827, או במייל .shellyy@nioi.gov.il
 4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום שני 22.5.2017.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי, 7.6.2017 בשעה 12:00.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.