אספקה, התקנה ושרות מכפילי חניה בסניף רמת גן

לא נבחר זוכה. המכרז בוטל.
מספר מכרז: ב(1034)2015
תאריך פרסום : 28/12/2016
תאריך הגשה : 08/02/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 


מכרז מספר ב(1034)2015

             אספקה, התקנה ושירות מכפילי חניה בסניף רמת גן

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לרכישה, אספקה, התקנה ושירות למתקני "מכפיל חניה" בסניפו

אשר ברחוב החשמונאים 15 רמת גן, והכל כמפורט במסמכי המכרז.  

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק, המציע יצרף להצעתו אישור ניהול ספרים  על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 2. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום ברשם הקבלנים בענף 180 ב' בסיווג כספי א' 1 ו/או שהמציע הינו ספק מורשה בישראל של יצרן מכפילי החניה המוצעים על ידו במסגרת מכרז זה.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז,   ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 3. סיור מציעים יתקיים בנכס המוסד ברמת גן, רחוב החשמונאים 15, ביום שלישי 10.1.2017 בשעה 11.30. הסיור הינו חובה ומי שלא ישתתף לא יוכל לקחת חלק במכרז.
 4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עבור מר סימן טוב שאזו, באמצעות פקס' 02-6513827 עד ליום רביעי 18.1.2017.
 5. תשובות המוסד המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יפורסמו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד /דף הבית /מדור מכרזים, עד לשני 30.1.2017.
 6. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 8.2.2017 בשעה 12:00.
 7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

  יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.