ייצור, אספקה והתקנה לריהוט ודלפקים

לא נבחר זוכה. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: מ(2005)2015
תאריך פרסום : 27/11/2016
תאריך הגשה : 11/01/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2005)2015

ייצור, אספקה והתקנה של ריהוט ודלפקים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לייצור, אספקה והתקנה של פרטי ריהוט נייד ודלפקים, עבור משרדיו ברחבי הארץ.

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח כי יש לו מחזור כספי הנובע מייצור ומאספקת פרטי ריהוט ועבודות נגרות מותאמות של לפחות 2,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים 2013,2014,2015.
  2. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת הבקשות:

1.     ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

        להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

2.   על המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח בלבד, למוסד לביטוח לאומי

      המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים,  לתיבת המכרזים בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.     

3.    המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 11.1.2017 בשעה 12:00.

4.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר ליאור שניאור בפקס' 02-6513916, או במייל liorsh@nioi.gov.il  

     עד ליום שני,  12.12.2016.

5.  תשובות לשאלות יתפרסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בכתובת הנ"ל,  עד ליום

     שני, 26.12.2016.

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   יהיה רשאי, 

     על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.