ביצוע עבודות תרגום של מסמכים, תעודות, טפסים ומידע באתרי האינטרנט ותרגום עוקב

הזוכים הם:  ביירון סמינרס בע"מ, אולטקסט שירותי משרד מתקדמים בע"מ, חבר תרגומים בע"מ
מספר מכרז: מ(2026)2016
תאריך פרסום : 19/03/2017
תאריך הגשה : 10/05/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ (2026)2016

ביצוע עבודות תרגום של מסמכים, תעודות, טפסים ומידע באתרי האינטרנט ותרגום עוקב

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לביצוע עבודת תרגום של מסמכים שונים, לרבות טפסים  וכן דפי מידע לאתר האינטרנט, מעברית לשפות שונות ומשפות שונות לעברית, ותרגום עוקב משפות שונות לעברית.

תמצית תנאי הסף למכרז:

 1. המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה - המציע יצרף להצעתו אישור תקף המעיד על היותו עוסק מורשה או תעודת רישום התאגיד, לפי העניין.
 2. המציע בעל ניסיון בביצוע תרגום של מסמכים, תעודות ומכתבים
  ותרגום עוקב משפות שונות לעברית ומעברית לשפות שונות, במהלך שלוש
  השנים 2014,2015,2016.
 3. המציע בעל יכולת להוכיח ניסיון בתרגום מסמכים לעברית או מעברית של 100 עמודים במצטבר בכל שנה מהשנים 2015,2014 ו-2016 ולכל אחת משתי השפות ערבית ואנגלית.
 4. המציע בעל יכולת להוכיח ניסיון בתרגום מסמכים לעברית או מעברית של 50 עמודים במצטבר בכל שנה מהשנים 2015,2014 ו-2016 ולכל אחת משתיים מבין חמש השפות הבאות: רוסית, צרפתית, ספרדית, רומנית וגרמנית.                

  פירוט מלא של התנאים המקדימים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1983.

  אופן קבלת מסמכי המכרז:

  ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").                                              להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.                                            

  שאלות ותשובות הבהרה.

  1. שאלות מציעים בנוגע למכרז יש להגיש בכתב למייל eyalg@nioi.gov.il עד ליום שני 3.4.2017.

  2. תשובות המוסד לביטוח לאומי לשאלות שהוגשו כמפורט במסמכי המכרז, יפורסמו לא יאוחר מיום שלישי, 25.4.2017. באתר האינטרנט של המוסד.  

  הגשת ההצעות

  יש למסור את ההצעות המקצועיות בשלושה עותקים כרוכים (1 מקור ושני העתקים) במעטפה חתומה, בתיבת המכרזים של המוסד הממוקמת בארכיב במשרד הראשי במוסד לביטוח לאומי, בקומה 2 בשדרות ויצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.   

  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז – יום  רביעי 10.5.2017 בשעה 12.00.

  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.