הפעלת תכניות טרום שיקום לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות

המכרז הסתיים. לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: מ(2031)2014
תאריך פרסום : 29/03/2017
תאריך הגשה : 21/06/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2031)2014

הפעלת תכניות טרום שיקום לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות

אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי אחראי על פי חוק למתן שיקום מקצועי למבוטחים העונים לכללי הזכאות לשיקום כמוגדר בחוק.

מטרת השיקום המקצועי הינה לסייע למקבלי השרות להשתלב בשוק העבודה החופשי, באמצעות תכניות שיקום פרטניות, מותאמות אישית לכל מקבל שרות, בהתאם לנתוניו האישיים.

השירותים הנדרשים במכרז כוללים פיתוח והפעלת תכניות טרום שיקום לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות של מקבל השרות.

המוסד לביטוח לאומי מעונין להתקשר עם ספקי שרות להפעלת תכניות טרום שיקום לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות על פי המוגדר במסמכי המכרז.   

המכרז מחולק לשלושה אזורים גאוגרפיים כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

 1. המציע יגיש ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שקיבלה אישור החשב הכללי במשרד האוצר לתת ערבויות במכרזים ממשלתיים, ברת חילוט בנוסח המפורט בנספח 0.4.1.3 למכרז זה, בתוקף עד המועד המפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 0.1, בסך של 30,000 ש"ח, לעמידה בתנאי המכרז ולהבטחת חתימה על הסכם. (להלן ערבות המכרז) לכל אזור אליו יגיש הצעה.  
 2. המציע  הינו בעל מחזור עסקי שנתי בתחום השירותים קרי שיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות,  הנדרשים במכרז  בהיקף של לפחות 4,000,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2013 , 2014, 2015.
 3. המציע הינו בעל  התמחות וניסיון מוכח בשיקום תעסוקתי של אנשים עם מוגבלות והכנתם להשתלבות בשוק העבודה, וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז זה ב- 24 חודשים לפחות (לא חייב ברציפות) בתקופה 1.1.2013– 30.6.2016 ל- 25 אנשים עם מוגבלות שנקבעה להם דרגת נכות רפואית 20% לפחות, בממוצע חודשי.


פרוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 3. המועד האחרון להגשת הצעות : יום רביעי  21.6.2017 שעה 12.00.
 4. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר האלקטרוני לכתובת הבאה:   davidi@nioi.gov.il עד ליום שלישי 25.4.2017. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.
  התשובות לשאלות ההבהרה, יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל דף הבית מדור מכרזים תחת הסימן (?) לא יאוחר מיום שני 22.5.2017.  (ללא פרוט שם הפונה).
 5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.