רכישה וחלוקת מזכרת למשפחות שכולות נפגעות פעולות איבה ליום הזיכרון תשע"ז (2017)

אורי דושי בע"מ
מספר מכרז: מ(2050)2016
תאריך פרסום : 28/12/2016
תאריך הגשה : 15/01/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 10/01/2017

הבהרה בנוגע לתנאי הסף - זהות המציעים

"המציע הוא אישיות משפטית אחת בלבד. אם המציע הוא תאגיד – המציע רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי. אם המציע אינו תאגיד, המציע רשום כעוסק מורשה במע"מ. על המציע להמציא את המסמכים הנדרשים על פי כל דין."

 


מכרז מספר מ(2050)2016

רכישת וחלוקת מזכרת למשפחות שכולות נפגעות פעולות איבה

ליום הזיכרון תשע"ז (2017)


המוסד לביטוח לאומי מבקש, לקבל דגם של פריט אומנותי בצורת רימון, אשר יוענק כמזכרת  מטעם שר הרווחה ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, למשפחות שכולות נפגעות פעולות איבה ליום הזיכרון תשע"ז (2017).

עלות המזכרת לא תעלה על 150 ₪ ליחידה (כולל מע"מ), והכל כמפורט במסמכי המכרז.

הצעת המחיר תכלול אריזה, משלוח וחלוקה לעד שני אתרים באזור המרכז, על פי קביעת המוסד לביטוח לאומי, כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

  1. המציע יצרף מכתב התחייבות על יכולת ייצור ואספקה של כ-2,180 פריטים עד ליום 2.4.2017.
  2. על המציע להיות חברה/שותפות/עוסק מורשה, המנהל ספרים כחוק, ולצרף להצעה תעודת עוסק מורשה ואישור תקף עפ"י עסקאות גופים ציבוריים,  התשל"ו -1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס'  02-5382417, או באמצעות דוא"ל  hedvaa@nioi.gov.il  עד ליום חמישי  5.1.2017. המוסד לא יתייחס לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

      תשובות  המוסד לשאלות, יימסרו במרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שלישי,  

       10.1.2017. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים  לרבות דוגמת השי, יש למסור ביד או  באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

      על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות –יום ראשון 15.1.2017 בשעה 12:00.
  2. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.